Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Stárkovská "Smolná kniha"

Původní myšlenka "útrpného práva" nebyla asi právě nejhorší a měla podklad zcela mravný - přiměti k doznání člověka podezřelého, kde nebylo svědků. Během desetiletí a staletí se toto právo zvrhlo a tak zneužívalo, že se stalo právem děsným a hrozným. Při jeho uplatňování soudcové i kati tak zesurověli, zdivočeli, že si stále děsnější způsoby mučení vymýšleli.

Mučen musel být nejen každý obviněný, ale i každý podezřelý. Přiznal - li se bez mučení, i pak býval mučen. Tomu se říkalo "na doznanou."

Výpovědí mučených, soudní výroky i jednotlivých konšelů, zapisoval tak zvaný "krevní písař" do knih zvaných "smolných, útrpných nebo černých."

Stárkovská Smolná kniha obsahuje množství rozličných rozsudků. Říká se, že je na ní vyobrazen kostlivec, však není to pravdou.

I větší města jako Náchod a Police měly své "právo útrpné," které bylo využíváno nejen proti skutečným zločincům, ale i proti lidem, kteří se dopustili dnes bychom řekli - přestupků či přečinů. Police získala "právo útrpné" již v roce 1295 od krále Václava II. Popravní místo měla nad Zakopanicí při silnici z Police do Bezděkova, kde popravení bývali též zakopáni. Kata v Polici od nějakého času nebylo a tak museli někteří provinilí sedláci za trest jezditi pro kata jinam - nejčastěji do Stárkova. Dodnes slyšíme od starších lidí výrok: "Přijde si pro tebe Starkovská" nebo "Vzala si jej Starkovská." To znamená - smrt!

Stárkov byl tedy jeden čas jediným panstvím z celé oblasti, kde se vykonávala smrtelná exekuce. Stárkovská šibenice se tak stala v našem kraji nejpověstnější. Šibenice strašila na návrší, jemuž se dnes říká "Šibeňák."

Jak ubohá byla justice v té době ukazují právě záznamy v Černé knize. Šibenice však přinášela městu aspoň nějaké příjmy a tak se Stárkov, až do doby Josefovy, silně bránil proti jejímu zrušení.

Moudrost purkmistra a konšelů stárkovských vysvítá nejlépe z rozsudků, které nejsou opravdu daleko svou "humorností" od výnosů pověstné rady města "Kocourkov!"

První zápisy pocházejí z doby založení práv Stárkova v roce 1573. Svůj názor na kvalitu rozsudků si každý udělej sám.

Ze zápisů v Černé knize:
Léta 1612, 8. máje, maje z poručení Jeho Milosti Urozeného a statečného Pana Václava Bohdaneckého z Hodkova a Teplic, podán jest jeden jménem Říha Getiš ze vsi Rohatce, ku právu dán do města Stárkova, byv do palečnic vzat vyznal - Předně, že jest toliko jednomu v zahradě dva klobouky jablek a někdy otci svému některý vejce ukradl. Též jest, že na dvoře biskupském v Čakovicích jednu čtvrci hrachu sebral a jednumu mlynýři prodal. Též svazek konopí odcizil a za 3 groše prodal.
Jsa potom pro vyhledání více nepravostí na žebřík dán a znovu tázán, se k ničemu na trápení ani po něm nechtěl přiznati, a že jen chce zemříti vyjevil. Ortel na výše sepsané vyznání: Tu my starší a konšelé města Stárkova vedle dobrovolného téhož vyznání, jak před trápením tak na trápení i po trápení výš jmenovaného Říhy, majíce Pána Boha svého na paměti, nahlédnuvše v práva města, zřízení zemské i v některé příklady království tohoto českého, bedlivě vše uváživše, z podstaty práva nalezeno, že měl na hranici upálen býti, však k mnohým velikým prosbám a přímluv dobrých lidí s milostí našeho práva pouze sťat jest.
Stalo se 14. máje léta 1612.

Jiné rozsudky:
Ortel na vyznání Kašpara Schwarzce:
My purkmistr a konšelé města Stárkova, jakož jest tázání připraveno mistrem popravním, Kašpar Schwarzc poddaný urozeného a statečného rytíře Kryštofa Zilvara z Pilníkova a na Vlčicích, jsouc postižen s jistotou v skutku zlodějském, v lapání raků v potocích jeho milosti urozeného a statečného rytíře Pana Hortvíka Žehušického z Nestajova a na Svojanově a Rymburka Pána našeho i podle přiznání jeho, tento ortel vypovídáme, že jest zasloužil Stárkov - Šibeňák s šibenicí oběšení, proto se mu milost státi má, aby pod meč mistru popravnímu dán, z příčin, že jest šibenice mdlá (špatná) a také, že ten zločinec velmi těžký jest, mistr popravní sám s to bejt nemůže, aby jej oběsil, neb žádného pomocníka nemá, žena jeho ten den před popravou ušla pryč.

Ortel vyznání Jana, syna Saltova z Dolejšího Adersbachu:
Dle vlastního přiznání jeho a vyměření arikulu v zřízení zemském a práv městských, tak jest na zámku Rýzmburku i jinde, kde mohl peníze kradl a hrál i nad Pánem svým zrazoval, Pána zapřel - tento ortel z práva svého vypovídáme, že jest si zasloužil oběšení, ale milost se mu státi má a to proto, že se šibenice vobořila.

Kdo z nás by potom nevěřil, že na světě jest též Kocourkov!

I dnes po více jak 200 letech od poslední popravy na Šibeňáku nás překvapí, že na konci nádherné barokní křížové cesty, postavené v sedmileté válce kameníkem Bartolomějem Henrichem, je na tomto návrší vztyčena opět šibenice!
Sice malá - ale je!


Návrat na domovskou stránku