Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Sluj českých bratří

Odboj stavovský byl na bělohorské pláni zlomen a zimní král opustil českou zem. Hlavní původci byli popraveni, další vyhnáni a protestantské vyznání bylo zbaveno všech výsad. Zavedena pak - jediná víra dobrá a to - katolická.

Obyčejný lid, který měl nejméně zájmů na odbojích šlechty, se stal nyní obětním beránkem. Na venkovský lid se vrhlo vítězné vojsko a vymáhali vše způsobem nejkrutějším, co k vydržování těchto vojenských tlup bylo třeba. Nejvíce řádily v Čechách tlupy cizích zběhů, kteří žili vesele, volně se potulujíc z místa na místo, jak lační vlci.

Do tohoto pak přišli jezuité a počali obracet lid na víru katolickou. Kněží českobratrští se uchýlili většinou do Slezska a jen tajně se vraceli do rodných krajů, aby posilovali lid jak slovem, tak nadějí, že lepší časy se opět navrátí. Skrývali se v hlubokých lesích a nedostupných skalách. Tam za nimi přicházeli, nejčastěji v noci, obyvatelé vesnic a lid z městeček.

To se však jezuité dozvěděli a nastal ještě silnější útlak. Kde obyvatelé nechtěli přes noc uznat, před reformační komisí, pravost víry katolické, tam bylo posláno vojsko, které pak bitím a trýzněním, násilím a vyjídáním, obracelo lid na víru katolickou.

České knihy byly zabavovány, cenzurovány, páleny a nahrazovány bezcenným brakem.

Roku 1621 byl zvolen v Broumovském klášteře nový opat Jan Bumo - opět zatvrzelý Němec. Ten týral své poddané jak jen mohl. Náramně mu přišel vhod císařský patent v roce 1624, který nedovoloval poddaným se vystěhovat. A tak se po několikaletém úsilí opat již domníval, že nekatolíci v jeho kraji již vymizeli a obyvatelstvo je s novou vírou zcela spokojeno.

Ve skutečnosti mnoho tajných vyznavačů zůstalo. Hlavně na Machovsku, Policku a ve Stroužném. Jiskry víry udržovali až do vydání tolerančního patentu. V Machově žil muzikant - starý Cyrus, celý svůj život chodil hrát do kostela na kůr, tak jako dobrý katolík - po vyhlášení tolerančního patentu zlámal klarinet a dal se z katolické víry odepsat!

Na Ostaši v části nazývané Betlém se skrývá sluj - dlouhá, uzavřená, skryta před cizími vetřelci. Ostaš - Dolní labyrint - Sluj Českých bratří, vchod Ta se svou akustikou i skrytostí velmi hodila ke schůzkám pronásledovaných protestantů. Aby mohli pod vedením evangelického kněze obětovat, přitesali veliký balvan a vyryli do něj kalich. Tak se stal Ostaš - Sluj Českých bratří - kamenný oltář oltářem i kazatelnou zároveň. Aniž by o tom vrchnost věděla, scházeli se zde obyvatelé po několik let.

Dne 3l. července roku 1627, v den zakladatele řádu jezuitů - Ignáce z Loyoly, vešel ve známost další nový patent, v němž bylo nařízeno i stavu měštanskému a rytířskému, aby do šesti měsíců buď přijali víru katolickou nebo se vystěhovali.

Toho roku odešlo z Čech na 30 000 rodin a stále noví a noví odcházeli. V tomto čase i protestanté z Policka odcházeli houfně - hladoví, bez peněz.

Ve vesnici Slavném prodal sedlák Tilk živnost za bochník chleba a kousek másla, pak odešel s celou rodinou. Většina z nich, dříve než odešla, shromáždila se v památné sluji, spolu se svým knězem. Tam také jeden z nich vryl na kamenný oltář vedle kalicha i rok jejich odchodu - 1627.

Sluj zůstala opuštěna. Les okolo vyrostl, přívaly vod zanesly ji pískem a kamením. Během tří století vzrostl pískovcový nános nad památným balvanem na tři metry.

Teprve na podzim roku l92l polický knihkupec a písmák A. Krtička nechal upravit k této sluji schůdný přístup a po odkopání písečné vrstvy odkryl památný balvan - ten byl potom přisunut do výklenku a okolí jeho bylo upraveno.


Návrat na domovskou stránku